KHO:lta merkittävä päätös koskien ylioppilaskunnan asiakirjojen julkisuutta

Hyyn hallitus joutuu käsittelemään uudelleen tietopyynnön, joka koski sen hankintoihin ja kuluihin liittyviä asiakirjoja.

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen ylioppilaskunnan toiminnan julkisuudesta. Päätöksen taustalla on henkilön tekemä kantelu, joka koskee Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (Hyy) luovuttamatta jättäneitä tietoja. 

Henkilö teki Hyylle toukokuussa 2021 tietopyynnön ”kaikista tavarahankinnoista, palveluhankinnoista, suunnittelukilpailuista, rakennusurakoista, sosiaali- ja terveyspalveluista, muista erityisistä palveluista, käyttöoikeussopimuksista tai muista hankintasopimuksista, joiden arvonlisäveroton arvo on vähintään 60 000 euroa ja joissa ylioppilaskunnan toimintatalous on ollut mukana joko yksin taikka tilaajana yhdessä esimerkiksi Ylva Palvelut Oy:n tai kiinteistötalouden kanssa aikavälillä 20.5.2019–tiedonantohetki, sekä tiedot kaikista vuosien 2019 ja 2020 kuluista ja joistakin Pikku Hyyhyn (eli perheellisille Hyyn opiskelijoille tarjottuun tilapäiseen lastenhoitopalveluun) liittyvistä tiedoista”.

Pääsihteeri Mikko Kymäläinen perusteli henkilölle kesäkuussa 2021 pyydettyjen tietojen luovuttamatta jättämistä sillä, etteivät kyseiset asiakirjat liity Hyyn hallinnolliseen tehtävään. Tällöin Hyyn ei tarvitsisi luovuttaa niitä julkisuuslain nojalla. 

Hyyn hallitus ratkaisi tietopyynnön syyskuussa 2021. Päätöksen mukaan hankintoihin ja sopimuksiin liittyvät asiakirjat ovat liikesalaisuuksia tai niitä ei ole, kuluihin liittyvät tiedot eivät olleet ylioppilaskunnan sääntöjen määrittelemiä asiakirjoja ja ne pitäisi yksilöidä. Pikku Hyyn osalta tiedot ovat julkisessa talousarviossa, paitsi henkilökunnan työajan jakautuminen työtehtävittäin, jota ei mitata. 

Henkilö valitti Hyyn päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Se totesi, etteivät pyydetyt asiakirjat liity ylioppilaskunnan julkisen vallan käyttöön, eikä Hyytä kohdella siksi kyseisten asiakirjojen osalta viranomaisena. Tällöin pyydettyjä tietoja ei kohdella julkisuuslain tarkoittamina viranomaisen asiakirjoina. 

Henkilö valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se kumosi päätöksen tammikuussa 2024 ja palautti asian Hyyn hallituksen uudelleen käsiteltäväksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on merkittävä. Päätöksen perusteella julkisuuslakia pitää soveltaa kaikkeen ylioppilaskunnan toimintaan ja asiakirjoihin, ei ainoastaan tilanteisiin, joissa ylioppilaskunta käyttää merkittävää julkista valtaa. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta velvoitetaan korvaamaan henkilön oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 250 eurolla viivästyskorkoineen. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylättiin.