Seksuaalikasvatusta viedään Sambiaan

T:Teksti:

Helsingin yliopiston opiskelijoiden tukemissa työpajoissa kerrotaan, mitä pitää tehdä, jos talon viimeinen kondomi on käytetty ja mies vaatii lisää seksiä.

”Monet naiset kuolevat tauteihin tai siihen, että tekevät liian paljon lap­sia.”

”Keskustelkaa seksistä ja oikeuk­sistanne miesten kanssa hyvällä het­kellä ja ystävällisesti, ei tylysti tai epäystävällisesti.”

”Mitä tehdä, jos talon viimeinen kondomi on käytetty ja mies vaatii lisää seksiä?”

 

Näitä ja paljon muita seksiin ja per­hesuunnitteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään syyskuisena aamupäivänä Itä-Sambian paahtavassa auringon­paisteessa. Jerusalemin kylään on ko­koontunut satakunta naista, jotka osallistuvat paikallisen naisjärjestö EPWDA:n (Eastern Province Women Development Association) organisoi­maan työpajaan perhesuunnittelusta ja seksuaalioikeuksista.

Valtava mangopuu pienen kylän lai­dassa antaa tervetullutta varjoa bam­bumatoilla istuville osanottajille, kun kouluttajat puhuvat kiivaaseen sä­vyyn naisten seksuaalioikeuksista ja ehkäisystä. Kahden tunnin aikana kä­sitellään perhesuunnittelua, ehkäisy­pillereitä ja -kapselia, kondomien käyttöä, sukupuolitauteja, ehkäisyn aiheuttamia sivuoireita, terveysklini­koilla käymistä, aidsia ja naisten koke­mia ongelmia seksuaalioikeuksiin liittyen.

Kouluttajat puhuvat seksuaalioi­keuksista kiertelemättä ja kaunistele­matta. Huumorilla höystetyt huo­mautukset kirvoittavat kimakoita riemunkiljahduksia. Kun kouluttaja julistaa, että naisilla on oikeus itse määrätä ruumiistaan, yleisö hurraa. Yhden kondomin ongelma ratkais­taan: jos viimeinen kumi on käytetty, seksiä ei ole, piste.

 

Työpajan toteutuminen on mah­dollista, koska Helsingin yliopiston opiskelijat ovat tukeneet sitä. Luku­vuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksettava vapaaehtoinen kehitys­yhteistyötuki muuttuu täällä koulu­tuspäiviksi ja työpajoiksi. Pottia ker­ryttävät myös Unicafen Sambia-lounaat, joiden tuotot ohjataan sa­maan projektiin. Tänä syksynä Uni­cafessa järjestetään ensimmäistä kertaa kokonainen Sambia-viikko, jonka aikana tarjotaan joka päivä Sambia-lounas.

Koko Sambia-hankkeen budjetti on 188 000 euroa, josta ulkoasiain­ministeriö rahoittaa 85 prosenttia. Loput 15 prosenttia muodostuvat Sambia-lounaista, opiskelijoiden ra­halahjoituksista sekä vapaaehtois­työstä, jolle lasketaan rahallinen arvo. Sambia-hanke rahoitetaan va­paaehtoisilla maksuilla, minkä lisäk­si HYY käyttää 0,7 prosenttia toimin­tataloutensa budjetista muuhun kehitysyhteistyöhön.

Cathreen Tempo osallistui työpajaan Jerusalemin kylässä.

24-vuotias kotiäiti Cathreen Tem­bo on yksi työpajaan osallistuvista naisista. Hän on tullut paikalle kol­men kilometrin päästä Mphangwem-nimisestä kylästä. Tembon mukaan tiedon jakaminen perhesuunnitte­lusta on tärkeää.

”Ihmiset sanovat, että perhesuun­nittelu aiheuttaa syöpää. On tärkeää opettaa, että se ei ole totta.”

Tembolla on kolme lasta, ehkäisy kunnossa, ja hän on sopinut miehen­sä kanssa, että lapsia on nyt riittäväs­ti. Kaikki maaseudun naiset eivät ole yhtä onnekkaista.

”Jotkut aviomiehet kieltävät vai­mojaan menemästä perhesuunnitte­luklinikoille”, Tembo kertoo.

Sambian väestöstä noin 15 pro­sentilla on hiv- tai aids-tartunta, ja työpajoissa painotetaan ehkäisyn tärkeyttä sekä jokaisen vastuuta käy­dä testeissä sukupuolitautien varal­ta. Työpajan jälkeen Tembo suunnit­telee puhuvansa kotikylässään aidsista ja siitä, kuinka tärkeää on käydä testeissä. Hän haluaa valistaa myös omia lapsiaan perhesuunnitte­lun tärkeydestä ja hivistä.

 

Kysyttäessä millaisia terveisiä Cathreen Tembo haluaa lähettää Suomeen yliopisto-opiskelijoille, jotka ovat tukeneet hanketta, hän naurahtaa ja miettii pitkään.

”Jatkakaa hankkeen avustamista ja yhteisöjen kouluttamista”, Tembo pyytää.

”Kylistä puuttuu myös sanitaatio­mahdollisuuksia ja vettä”, hän lisää hetken päästä. Jälkimmäisiin ongel­miin ei tämän projektin puitteissa ole mahdollista puuttua. Seuraavat kaksi vuotta hankkeen toteutumista on kuitenkin turvattu, ja yhteisöjen kouluttamista jatketaan.

HYY on tehnyt sambialaisen nais­järjestö EPWDA:n kanssa yhteistyö­tä ennenkin, vuosina 2001-2005 ja 2007-2010. EPWDA toimii kattojär­jestönä lukuisille pienemmille alueen naisjärjestöille. Tällä hetkellä EPWDA:lla on noin 24 000 jäsentä Itä-Sambian provinssissa.

Edellinen hanke keskittyi naisten lakisääteisten oikeuksien vahvistami­seen. Viime keväänä alkanut kolmi­vuotinen projekti edistää naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksia Itä-Sambi­assa. Tarkoitus on muun muassa jär­jestää työpajoja ja lähettää radio-ohjel­mia, joiden avulla voidaan kouluttaa ihmisiä, levittää informaatiota ja voi­maannuttaa paikallista väestöä.

Koska projekti limittyy sisällöiltään edellisen kanssa ja paikalliset toimijat ovat osin samoja, sillä on mahdollisuudet luoda hitaasti mutta varmasti muutosta pai­kallisväestön keskuudessa.

Sanat ja kuvat Johanna Holm

Kirjoittaja on HYY:n kehitysyhteis­työvaliokunnan jäsen, joka tutustui projektiin Sambiassa elo-syyskuun vaihteessa.

Kehy-viikko 3.-9.10. ja Sambia-viikko Unicafeissa 3.-7.10.

Kehy-viikon ohjelmassa muun muassa kierrätystori, vanhojen tavaroiden tuunaustyöpaja, luentoja, keskustelu­ja ja bileet. Ohjelma osoitteessa hyy.helsinki.fi/kehyviikko