Opiskelijavanhemmat vaativat oikeutta

T:Teksti:

Yliopisto ja Suomen hallitus! Jos haluatte lisää veronmaksajia ja opiskelevat vanhemmat ulos opintoputkesta, korjatkaa edes räikeimmät epäkohdat.

Poliitikkojen ihanne: opiskelijat val­mistuvat tehokkuusputkesta mahdol­lisimman nopeasti työelämään ja hankkivat lapsia nuorina, kun se vielä on mahdollista.

Älytön yhtälö, sillä perheelliset opiskelijat joutuvat käy­mään muita enemmän töissä ja opis­kelevat siksi harvemmin päätoimises­ti. Lapsen saaminen opiskeluaikana on köyhyysriski. Suurin syy ovat Ke­lan kyykytyspykälät, sillä opiskelijoita ei kohdella tasa-arvoisesti muiden vanhempien kanssa. Parannettavaa löytyy myös yliopiston käytännöistä.

”Henkisesti raskainta oli yhteiskun­nan turvaverkon pettäminen”, sanoo Minna, 30. Kaksilapsisen perheen vanhemmat olivat opiskelijoita, ja perhe joutui taloudelliseen ahdin­koon.

”Kun haimme toimeentulotukea, sosiaalityöntekijä haukkui meidät elatusvelvollisuuden laiminlyömi­sestä. Sossun mukaan meillä olisi pi­tänyt olla vielä opintolainaa käytös­sä, vaikka rahat olivat menneet elämiseen ja laskuihin. Tili oli tyhjä, mutta emme saaneet apua. Ilman Pelastusarmeijaa ja sukulaisia emme olisi selviytyneet.”

Kotihoidontuen vuoksi Minnan tulorajat ylittyivät ja opintotukea perittiin takaisin ajalta, jolloin perhe eli köyhyysrajan alapuolella ja kävi leipäjonossa. Hänestä on väärin, että kotihoidontuki lasketaan opintotuessa vanhemman tuloksi, vaikka se on tarkoitettu koko perheelle.

”Tulomme olivat yhteensä 1000 euroa kuussa, mutta Kelan mielestä se oli liikaa nelihenkiselle perheelle. Nyt maksan näitä tukikuukausia ta­kaisin opintotuesta.”

Viisilapsisen perheen äiti Venla, 35, toivoo joustavuutta opintojen suorittamistapoihin. Usein jo kah­den poissaolon jälkeen joutuu kurs­silta ulos, vaikka syy olisi sairaan lap­sen hoitaminen.

”Opiskelijavanhempana jonglöö­raa monella pallolla, ja tuntuu kuin olisi veitsi kurkulla. Kursseja on jää­nyt kesken, ja usein olen itse joutu­nut menemään sairaana tunneille.”

Venla korostaa, ettei kaipaa mah­dollisuutta selvitä helpommalla vaan haluaisi selvät pelisäännöt, mi­ten lapsen sairastelusta johtuvat poissaolot voi korvata.

Kirjatenttivaihtoehto on joskus tehty luentokurssia vaikeammaksi.

”Kävin erehdyksessä ruotsin kurssin kahteen kertaan, sekä läsnä­olokurssin että kirjatentin. Olen ai­koinaan kirjoittanut ruotsista lauda­turin, mutta reputin kirjatentin. Läsnäolokurssista pääsin kirkkaasti läpi. Myös tieteellisen kirjoittami­sen kirjatentti oli aika käsittämätön. Jätin tyhjän paperin, vaikka olin val­mistautunut huolellisesti ja saanut lähes aina erinomaisia arvosanoja. Tuli tunne, että rankaistaan siitä, et­tei pääse luennoille.”

”Omaa valmistumistani tällainen on lykännyt.”

Joskus yliopisto joustaa yllättävillä tavoilla. 24-vuotias Päivi sai tehdä tentin erillisessä huoneessa, jonne lapsenhoitaja toi vauvan imetykseen tentin aikana.

”Muuten olisin joutunut lähte­mään tentistä kesken pois. Lapseni oli niin pieni, että maidontuotanto ei ol­lut tasaantunut, ja liian pitkästä ime­tysvälistä olisi voinut seurata rintatu­lehdus. Opintoni olisivat edenneet hitaammin, koska olisin joutunut jät­tämään tenttejä väliin. Imetysjärjeste­lyt ovat myös tasa-arvokysymys.”

Päivi otti vauvan myös luennolle.

”Lähdin heti pois, jos vauva rupesi ääntelemään. Suurimmaksi osaksi hän nukkui eikä häirinnyt ketään.”

Sanat Elina Loisa
Kuva Otto Donner

Juttua varten on haastateltu HYYn sosiaalipoliittista sihteeriä Katja Långvikiä. Minnan ja Päivin nimet on muutettu.

Lapsellisten opiskelijoiden vaatimukset

 

1. Perheelliselle korkeammat tulorajat

Tyhmempikin tajuaa, että kaksi ihmistä tarvitsee enemmän rahaa kuin yksi. Mutta Kela olettaa opiskelijan pystyvän elättämään myös lapsensa samalla summalla, jolla yksin asuva tulee toimeen.

2. Opintotukeen lapsikorotus

Jo tasavertaisen kohtelun vuoksi: työttömyyskorvauksessa ja kansaneläk­keessäkin on sellainen.

3. Osa-aikaisen opiskelun oltava mahdollista

Työssäkäyvät vanhemmat voivat kumpikin tehdä osa-aikaista työtä ja saada kotihoidontukea. Myös opiskelijalla tulisi olla oikeus osa-aikaiseen opiske­luun osittaisella opintotuella, jolloin tukikuukaudet kuluisivat vain puoliksi.

4. Opiskelijalle oikeus hoitovapaaseen

Opiskelijan kohdalla oikeus hoitaa vanhempainvapaan jälkeen lasta kotona 3-vuotiaaksi ei aina toteudu. Yliopistolta voi olla pois yhteensä kahden vuo­den ajan, joten monilapsisella perheellä loppuvat hoitovuodet kesken.

5. Alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille sallittava yksi poissaolokerta lisää luennoilta

Työpaikallakin vanhempi voi lääkärintodistusta vastaan olla pois lapsen sai­rastaessa.

6. Joustavampia tapoja suorittaa kursseja

Jos luennolle ei pääse, pitäisi kirjatentin olla mahdollinen. Tekniikkaa voisi hyödyntää niin, että luentoa voisi joissain tapauksissa kuunnella netin kautta. Moodlea voisi hyödyntää ryhmätöihin ja keskusteluihin.

7. Opiskelijavaihto mahdollistettava myös perheellisille

Työkomennukselle lähtevä, kovapalkkainen työntekijä saa kotihoidontukea myös ulkomaille, mutta pienituloinen opiskelija ei.

8. Lapsen syntymä ei saa pienentää asumistukea

Opiskelevan vanhemman pitäisi saada aina vähintään asumislisän suuruinen asumistuki.

9. Lapselle pitää saada hoitopaikka tenttien ja opetuksen ajaksi

Lapsiparkki on hyvä, mutta se on alimitoitettu kysyntään nähden. Kunnalli­sesta päivähoidosta pitäisi saada lyhytaikaisia hoitopaikkoja menettämättä kotihoidontukea.

10. Opiskelijan lapselle alennusta Unicafessa

Unicafe on luultavasti ainoa ravintola, jossa lapsen annos maksaa enemmän kuin aikuisen. Älytöntä, että vanhempi menettää opiskelij