Anteeksi kuinka, Maria Björnberg-Enckell?

T:Teksti:

RKP:n helsinkiläinen kaupunginval­tuutettu Maria Björnberg-Enckell sanoo, (HS 13.9.) ettei kaksikielinen koulu sovi RKP:n puoluelinjaan. Hän arvelee, että Lucia-juhlien kaltainen kulttuuri olisi uhattuna.

Haluaako RKP pitää suomen­ruotsalaisen kulttuurin mahdolli­simman erillään ja suojeltuna?

”Ei sitä tarvitse tietenkään suojel­la. Mutta kouluissa pitäisi olla rauha, jotta pystyy oppimaan ja ilmaise­maan itseään ruotsiksi. Ei ole suo­menkielistenkään lasten etu, että koulussa joutuisi sopimaan, mistä juhlista pidetään kiinni tai millä kie­lellä yhteisesti puhutaan ja sovitaan asioista.”

Monissa suomalaisissa kouluis­sa vietetään jo nyt Lucia-juhlaa. Eikö voisi olettaa, että kaksikieli­sessä koulussa nähtäisiin erityi­sestä vaivaa, jotta kielet ja kult­tuurit saadaan tasapainoon?

”Instituutioiden, vaikka yliopis­ton, pitäminen kaksikielisenä on tosi vaativaa. Tänne voisi ihan hyvin pe­rustaa ruotsalaisen koulun ranska­laisen ja saksalaisen koulun malliin. Se olisi avoimesti kielikoulu ja toisi maahan ruotsalaista kulttuuria. ”

Eikö suomenruotsalaiseenkin kulttuuriin tutustuminen olisi muil­le suomalaisille pelkkää plussaa?

”Tietysti lähtökohtana se on ihan plussaa. Se on kuitenkin tehtävä niin, ettei koulumiljöö muutu suomen- tai ruotsinkieliseksi tai sellaiseksi, ettei siellä tiedä, mitä kieltä puhutaan. Kulttuurinen lähentyminen pitäisi tulla kulttuurin yhteisten juttujen kautta.”

Veera Jussila