Palkkatietojen salassa pidettävyydessä häikkää

T:Teksti:

Yliopiston henkilöstön palkat muuttuivat uuden yliopistolain myötä salaisiksi. Oikeustieteen professorien mielestä palkkatietojen tulisi olla julkisia.

Palkkatiedot muuttuivat sa­lassa pidettäväksi yliopisto­uudistuksen myötä tammikuussa 2010. Tätä ennen ne olivat palkan henkilökohtaisia osia lukuun ot­tamatta julkisia.

Syynä on se, että yliopistoihin sovelletaan uuden yliopistolain myötä pelkästään julkisuuslakia, ei enää nimikirjalakia kuten en­nen. Taustalla on itsenäistäminen valtiosta.

Nimikirjalain soveltamiseen olisi perusteita, sillä yliopistot saavat edelleen suurimman osan varoistaan valtiolta. Lisäksi yli­opistoissa käytetään julkista val­taa esimerkiksi opiskelijavalin­noissa ja arvosteluissa.

Tämän ristiriidan tiedostaa myös hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. Kun julkisuuslakia sää­dettiin yli kymmenen vuotta sit­ten, nimikirjalaki liitettiin siihen juuri avoimuuden ja toiminnan ar­vioinnin vuoksi. Nimikirjalaki pu­tosi rinnalta jossain vaiheessa uut­ta yliopistolakia valmisteltaessa, hän kertoo. Mäenpää oli kuultava­na perustuslakivaliokunnassa lain tiimoilta. Professori kertoo huo­mauttaneensa muutoksesta, mut­ta siihen ei tartuttu.

”Se ei ollut lainvalmistelussa päällimmäinen kysymys, eikä pe­rusteluissa sen kummemmin huo­mioitu, että nimikirjalaki ei tule sovellettavaksi. Kyseessä ei ole suoranainen virhe, mutta en tiedä huomioitiinko tätä valmistelussa, kun keskityttiin organisaatiomuo­toihin ja yliopiston aseman uuden­laiseen järjestämiseen.”

Mäenpään mukaan nyt mennään lain mukaan, mutta keskustelu siitä, kuuluisiko yliopiston palk­kojen olla julkisen sektorin palk­kojen tapaan edelleen julkisia, on aiheellinen.

”Se olisi johdonmukaista, kos­ka julkishenkilöstön palkkatie­dot ovat yleensä julkisia. Mutta kyllä nykyiseenkin systeemiin löytyy perusteita, kun yleensä palkkatiedot ovat salaisia. Kes­kustelu siitä, menikö kaikki nyt oikein, on perusteltua”, Mäenpää muotoilee.

Rehtori Thomas Wilhelmsson luopuisi salassa pidettävyydestä ja tästä syystä luovutti tiedot MOT-ohjelmalle. Wilhemsson on siviili-ja kauppaoikeuden professori.

”Minusta olisi OK, jos johdon palkat olisivat julkisia, koska yli­opistot ovat vahvasti julkisrahoit­teisia ja julkisoikeudellisia yksikkö­jä. Muilta osin julkisuusperiaate edelleenkin koskee meidän toimin­taa julkisoikeudellisina laitoksina”, hän muistuttaa.

Ann-Mari Huhtanen

Juttuun: Yliopiston johdon palkkapussit lihoivat
Pääkirjoitus: Härskit palkat