Ihmeiden 2000-luku

T:Teksti:

Villit tulevaisuusvisiot kukkivat suomalaisessa lehdistössä 50 vuotta sitten.

Tiedonvälitys

”Kirjeet ja paketit kuljetetaan ro­bottiraketeissa mantereelta toiselle. Syntymäpäiväkortti Pohjois-Euroo­pasta on puolessa tunnissa jossakin Jaavalla.”

Elämää vuonna 1999 -palsta (Seu­ra 51-52/1959)

”Tulevaisuuden kansalainen on monitahoinen ihminen. Samalla kun hän matkustaa, on hän yhteydessä `ulkomaailmaan` television välityk­sellä. Niin ikään liikeneuvottelut ja poliittiset konferenssit pidettäneen television avulla. Tekniikka jyllää, kaikkialla.”

Matkalla tulevaisuuteen (Seura 41/1959)

Liikenne

”Lentomatkat kuuhun tulevat säännöllisiksi kuten valtamerenta­kaiset lennot nykyisin.”

Elämää vuonna 1999 -palstalla (Seura 51-52/1959)

”Viisikymmentä vuotta sitten kansa olisi juossut karkuun tuota Fordia mutta katso nyt millainen kaupun­kimme on. Autoja kaikkialla!”

”Älä välitä Willy. Vielä viisikym­mentä vuotta, ja koko maailma on yhtä Detroitia.”

Kahden detroitilaisen sanailu päät­tää artikkelin `Detroit, automaailman pääkaupunki` (Apu 48/1960)

Viihde

”On huhuiltu litteistä seinätaulun muotoisista vastaanottimista sekä sellaisista, joissa kuva heijastuu elo­kuvakankaalle. On selostettu myös laajasti väritelevision mahdollisuuk­sia. — On epävarmaa, syntyykö niistä milloinkaan sellaisia tuloksia, jotka oleellisesti muuttaisivat kotikäyttöi­sen tv-vastaanottimen rakennetta.”

Suomalaista metalliteollisuutta (Ylioppilaslehti 8/1959)

”Avaruustelevision ohjelmaorga­nisaatio on vielä pahasti auki: ei tie­detä, mitä ohjelmanumeroita on tu­lossa kustakin maanosasta. Kielivaikeuksia ei ainakaan kannata murehtia, sillä kielenkääntämisko­neet ovat jo pitkällä keksijän pajassa. Nerokkaat kielikoneet kääntävät pian kuninkaanenglantia selvälle sa­von kielelle.”

Jutussa Avaruustelevisio valloittaa maapallon (Suomen Kuvalehti 45/1960)

Väestö

”Intian väkiluku (nyt 375 miljoo­naa) voi nousta 430 ja Australian 10 miljoonaa 45 miljoonaan. Woodrow Wyatt väittää, että asujaimisto Bri­tanniassa todennäköisesti on vähen­tynyt siirtolaisuuden vuoksi.”

Elämää vuonna 1999 -palstalla (Seura 50/1959)

”Nykyajan ihmiset ovat onneksi paljon kestävämpiä, mikä johtuu pit­källe kehitetystä voimisteluteknii­kasta ja terveydenhoidosta, joiden ansiosta ihmisen keski-ikä on nous­sut 37 vuodesta 68 vuoteen! Tähän tulokseen on myötävaikuttanut suu­resti myös aseptinen ts. täysin bak­teeriton ruokavalio.”

Jules Vernen novellissa XXIX vuosi­sata kerrotaan vuodesta 2889 (Apu 10/1960)

”Tärkeätä on saada ajoissa tietää, mihin sukupuoleen lapsi tulee kuu­lumaan. Tulevaisuudessa tarvitaan paljon naisia ja vähän miehiä, ehkä yksi mies kymmentä naista koh­taan. Nainen on kestävämpi kuin mies.”

Tilaamalla toivetenava (Seura 10/1960)

Tulevaisuutta tutkimassa

Tulevaisuudentutkimus alkoi kehittyä akateemisena oppialana maailmalla toisen maailmansodan jälkeen. Tilastollisesti ennakoitavien trendien ennustamisesta ala kehittyi pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita ja sitä, millä toimilla toivotuimmat ske­naariot saisi toteutettua.

Suomes­sa lähes kaikki akateeminen tule­vaisuudentutkimus tehdään vuonna 1992 perustetussa Tule­vaisuuden tutkimuskeskuksessa, joka on nykyään osa Turun yliopis­toa. Ala on monen eri tieteenalan yhteensulautuma, ja myös sen tut­kijoilla on hyvin erityyppisiä taus­toja.

Tulevaisuudentutkimusta voi opiskella sivuaineena tai maiste­riohjelmassa, mutta pääaineeksi sitä ei voi valita missään suomalai­sessa yliopistossa.

Sofia Virtanen

Tulevaisuuden tutkimuksen seu­ran tiistaitapaamiset Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, klo 17-20.
12.4. Arabikansojen tulevaisuus
26.4. Metropolin asukkaiden on­nellisuus tulevaisuudessa