Yliopistoissa opiskelevien keski-ikä nousee tasaisesti, jolloin myös perheen perustaminen on ajankohtaista yhä suuremmalle osalle yliopisto-opiskelijoista vielä opintojen ollessa kesken. Tutkimukset osoittavat, että äidin ikä on suorassa suhteessa hedelmällisyyteen sekä äidin ja lapsen terveyteen. Nykyinen yhteiskunnan arvojärjestelmä on johtanut siihen, että korkeasti koulutetut saavat lapsia yhä myöhemmällä iällä ja kohtaavat siten yhä suuremman terveydellisen riskin. Myös lasten lukumäärä jää korkeakoulutetuilla alhaisemmalle tasolle kuin mihin taloudelliset ja psyykkiset edellytykset antaisivat mahdollisuuden.
    Nykyinen opintotukijärjestelmä ei ole pysynyt yhteiskunnan muutosvauhdin mukana, eikä se mahdollista perheelliselle opiskelua ja tasapainoista vanhemmuutta. Kyse ei ole pelkästään opintorahan korottamisesta vastaamaan nousseita elämiskustannuksia vaan koko järjestelmän viestittämästä arvomaailmasta. Yliopistossa opiskelijat eivät ole homogeeninen ryhmä juuri lukiosta päässeitä vaan mukana on myös jo perheen perustaneita tai työuransa aloittaneita aikuisia, jotka haluavat parantaa asemiaan työmarkkinoilla koulutuksen kautta. Heidän asemaansa ei opiskeluaikojen lyhentäminen juurikaan vaikuta, sillä tutkimukset osoittavat, että jo nyt perheelliset opiskelijat valmistuvat nopeasti.
    Nykyinen opintotukijärjestelmä näyttää siirtävän lasten saantia ja karsivan pois ne, joilla ei ole taloudellisia edellytyksiä opiskella ja kantaa vanhemmuuden vastuuta samaan aikaan. Yksi tällainen ryhmä ovat yksinhuoltajaperheet, joiden määrä on kasvanut selvästi viime vuosikymmeninä.
    Opintotukijärjestelmän muuttaminen vastaamaan lapsiperheiden tarpeita ei ainoastaan parantaisi kansanterveyttä alentamalla ensisynnyttäjien keski-ikää, vaan tarjoaisi yhteiskunnallisen nousun mahdollisuuden myös taloudellisesti ahtaalla eläville perheille, kuten yksinhuoltajille. Nyt yksinhuoltajat jäävät koulutuksessa väliinputoajiksi, mikä osaltaan näkyy matalapalkka-alojen naisvaltaisuutena. Jos Suomi pyrkii kaventamaan naisten ja miesten välistä palkkakuilua, myös yksinhuoltajien pitäisi saada mahdollisuus opiskella.

Asko Autelo
Helsingin Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja