Valmennuskurssit portti oikikseen ja lääkikseen

T:Teksti:

Valmennuskurssit ovat vakiintuneet välietapiksi matkalla Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen ja lääketieteelliseen tiedekuntaan. Tänä syksynä opintonsa aloittaneista oikeustieteen opiskelijoista 99 prosenttia on käynyt jonkinlaisen valmennuskurssin. Lääketieteellisessä vastaava luku on 81 prosenttia.
    Tiedot käyvät ilmi Ylioppilaslehden tekemästä selvityksestä, jonka luvut on koottu valmennuskurssijärjestäjiltä ja yliopistolta. Samassa selvityksessä tarkasteltiin myös kauppatieteellisen alan tänä vuonna aloitettua yhteisvalintaa. Uusista kauppatieteilijöistä valmennuskurssin oli käynyt 44 prosenttia.

”Opetusministeriössä on ollut valmennuskurssien suosiosta vain näppituntuma. Siksi nämä luvut ovat mielenkiintoisia”, sanoo opetusministeriön ylitarkastaja Iiris Patosalmi.
    Opetusministeriön opiskelijavalintoja koskeva linja on, että valinnan tulisi asettaa hakijat mahdollisimman tasa-arvoiseen asemaan. ”Opiskelijavalintajärjestelmää kehitetään suuntaan, joka vähentää kurssien tarvetta”, Patosalmi sanoo.
    ”Valintakokeissa on nykyisellään päällekkäisyyksiä lukio-opinnoissa ja ylioppilastutkinnossa mitattujen asioiden kanssa. Pääsykokeiden keventäminen vähentäisi preppauskurssien merkitystä opiskelupaikan saamisessa.”
    Vuonna 2002 opetusministeriö muistutti korkeakouluja siitä, ettei näillä saa olla mitään yhteyttä valmennuskurssien järjestämiseen. Korkeakoulujen henkilökunta ei saa opettaa kursseilla, eikä niitä saa järjestää koulujen tiloissa. Muutoin kursseja voi järjestää käytännössä lähes kuka tahansa, eikä valmennuskurssien järjestäjille ole toimilupamenettelyä.

Matti Vanhasen (kesk.) hallituksen tavoite on lyhentää lukion ja jatko-opintojen aloittamisen väliin jäävää aikaa.
    ”Valintakokeiden keventäminen on jo käynnistynyt. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta on askel tähän suuntaan. Myös yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden alalla on pohdittu vastaavanlaisen yhteistyön mahdollisuuksia”, Patosalmi kertoo.
    Opetusministeriön laatima yliopistojen yhteishakua pohtiva raportti on parhaillaan lausuntokierroksella, jonka määräaika päättyy syyskuun lopussa. Raportti suosittelee yhteishakumenettelyn käyttöönottoa.
    ”Yliopistot ovat suhtautuneet raporttiin pääsosin myönteisesti, mutta soraääniäkin löytyy”, kertoo raportin laatineen työryhmän puheenjohtaja, emeritusprofessori Kari Sajavaara Jyväskylän yliopistosta.

Yhteishaku suunnitellaan otettavan käyttöön aikaisintaan vuosina 2008-2009. Se ei poista pääsykokeita.
    ”Jos järjestely tulee käyttöön, se muistuttaa ammattikorkeakoulujen yhteishakua. Hakijat listaisivat tavoittelemiaan opiskelupaikkoja järjestykseen”, Patosalmi kertoo.
    Hakuun voisi listata yhdestä yhdeksään opiskelupaikkaa. Listan perusteella yliopistot voisivat halutessaan antaa pääsykokeisiin lisäpisteitä sen mukaan kuinka korkealle hakija on tavoittelemansa paikan priorisoinut.

Näin selvitys tehtiin

Ylioppilaslehden selvityksen tiedot on koottu eri lähteistä. Valmennuskursseja ei säädellä mitenkään, eikä mikään taho kerää tilastoja keskitetysti. Epävarmuuksista johtuen selvityksen luvuissa on pieni virhemahdollisuus molempiin suuntiin.
    Valmennuskursseiksi laskettiin kaikki mahdolliset maksullisen preppauksen muodot itseopiskelumateriaalin käytöstä intensiivikursseihin. Jotkut opiskelupaikan saaneet ovat saattaneet osallistua yhtä aikaa useammalle valmennus- kurssille. Tämän takia ilman kurssia sisään päässeiden osuus saattaa olla suurempi kuin selvityksessä. Joidenkin yrittäjien tiedot perustuvat vain netissä julkaistuihin listoihin. Koska kaikki sisään päässeet eivät anna nimeään julkaistavaksi netissä, voi kurssin käyneitä olla sisään päässeiden joukossa yrittäjien ilmoittamaa enemmän.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tulokset kerättiin kaikilta neljältä valmennuskurssiyrittäjältä, jotka järjestävät kursseja. Valmennuskurssin avulla sisään päässeiden lukumäärä laskettiin yhteen ja verrattiin kaikkiin sisäänpäässeisiin.
    Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kokeessa on mahdollista pyrkiä myös Vaasan yliopistoon. Vaasassa opintonsa aloittaa vuosittain yhdeksän opiskelijaa. Ylioppilaslehden tiedot koskevat Helsingissä opiskelunsa aloittaneita. On pieni mahdollisuus, että tarkastelluille valmennuskursseille osallistuneista joku on päässyt opiskelemaan Vaasan kiintiössä.
    Kauppatieteellisen alan kysely toteutettiin myös kysymällä kaikilta valmennuskurssijärjestäjiltä heidän kursseiltaan sisään päässeiden määrää. Valmennuskurssin avulla sisään päässeiden lukumäärä laskettiin yhteen ja sitä verrattiin kaikkiin sisäänpäässeisiin.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta oli tänä vuonna käytössä ensimmäistä kertaa. Sen piirissä ovat kaikki muut kaupallisen alan yliopistotason opetusta antavat oppilaitokset paitsi Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta, joka rajattiin selvityksen ulkopuolelle.
    Yhteenlasketusta luvusta puuttuu yksi valmennuskurssijärjestäjä, joka ei ole tilastoinut sisään päässeitä opiskelijoitaan. Karkean arvion mukaan sen kursseilta noin 40 henkilöä sai opiskelupaikan.

Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan tapauksessa valmennuskursseille osallistuneiden osuus on laskettu uusille opiskelijoille tehdystä kyselystä. Kyselyyn vastasi 83 prosenttia uusista opiskelijoista.

Matti Rämö
kuva Pietari Posti