Lisää maisteriohjelmia yliopistolle

T:Teksti:

Yliopisto suunnittelee kandidaatin tutkintoon pohjautuvia uusia maisteriohjelmia. Tarkoitus olisi, että tulevaisuudessa monitieteiset maisteriohjelmat kouluttaisivat sekä alemman korkeakoulututkinnon että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita opiskelijoita.
    “Näin voitaisiin vahvistaa alemman korkeakoulututkinnon asemaa. Monitieteiset maisteriohjelmat mahdollistaisivat sen, että yliopisto-opiskelija voisi valmistua myös muusta kuin alun perin valitsemastaan aineesta”, kertoo vararehtori Raija Sollamo.
    Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla ja AMK-tutkinnon suorittaneilla olisi omat hakuväylänsä monitieteisiin maisteriohjelmiin. Ammattikorkeakoululaisilta vaadittaisiin todennäköisesti hieman lisäopintoja maisteriohjelmaan pääsemiseksi.
    Sollamon mukaan nykyinen tutkintotilanne vaatii selkeyttämistä varsinkin sen vuoksi, että ammattikorkeakoulut suunnittelevat omia jatkotutkintojaan. Niiden ero suhteessa maisteritutkintoihin pitäisi selventää, ja samaan aikaan alempien korkeakoulututkintojen roolia tulisi vahvistaa. “Monitieteisissä ohjelmissa alemmalla korkeakoulututkinnolla olisi selkeä merkitys”, Sollamo miettii.
    Opintoasiainosaston päällikkö Anna-Riitta Piilosen mukaan yliopistolla on paineita lisätä ammattikorkeakoulusta tulevien maisteriopiskelijoiden määrää, jotta työmarkkinoiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. Vaarana voi olla kuitenkin se, että tuloksena on monenkirjavia maistereita, koska tasoerot ammattikorkeakoulujen välillä voivat olla suuria. “Tähän on kiinnitetty huomiota erityisesti opetusministeriössä, koska siellä on aloitettu maisteriohjelmien valtakunnallinen arviointi”, Piilonen kertoo.
    Piilosen mukaan laitokset ja tiedekunnat ovat tähän asti päättäneet opiskelijakohtaisesti, onko tarjokas maisterikoulutukseen sopiva vai ei. Tähän asti eniten AMK-pohjaisia maisteriopiskelijoita ovat vetäneet tietotekniikan ala ja maatalous-metsätieteellinen ala.
    “Syynä on luonnollisesti se, että näillä aloilla on eniten ammattikorkeakoulutason oppilaitoksia. Humanistisella ja valtiotieteellisellä alalla ammattikorkeakoulutarjokkaita ei sen sijaan ole”, Piilonen sanoo.

Anna-Kaisa Pitkänen