Muutoksia tukiviidakossa

T:Teksti:

Uusi vuosi toi tullessaan muutoksia myös opiskelijoiden etuuksiin. Sairausvakuutuksen päiväraha ja kuntoutusraha korvaavat tästä eteenpäin pääsääntöisesti vain menetettyä ansiota. Päivärahaan oikeuttava vähimmäistuloraja on 5 000 markkaa vuodessa ja pienin päiväraha 11,65 markkaa, kun se aiemmin oli 65,90 markkaa. Tarveharkintaista päivärahaa voidaan maksaa, jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys jatkuu yli 60 päivää (max. 60 mk/päivä). Opiskelijan tai aikuisopiskelijan sairauspäiväraha on 86 prosenttia opinto- tai aikuisopintorahasta, jos opiskelija on saanut tätä etuutta sairautta edeltävän kuukauden aikana. Jos näin määräytyvä päiväraha on pienempi kuin 60 markkaa, opiskelija voi saada erotuksen tarveharkintaisena päivärahana. Sairauspäivärahaa ei makseta opintotuen kanssa samanaikaisesti.
    Sotilasavustusta ryhdytään myöntämään uusimuotoisten opintolainojen korkoihin asevelvollisuuden suorittamisaikana. Samoin markkinakorkoisen opintolainan korot maksetaan tietyissä tapauksissa valtion varoista silloin, kun opintolainan saajan maksukyky on heikentynyt työttömyyden takia tai lainansaaja saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Vanhamuotoisten opintolainojen korkoavustukset säilyvät ennallaan.
    Vanhojen opintolainojen korko laski 0,6 prosenttiyksiköllä eli 8,1 prosentista 7,5 prosenttiin. Korkotuen piirissä olevien opintolainojen lainansaajan maksama korko pysyy ennallaan 4,25 prosentissa.
    Kotihoidon tuen perusosa pieneni 1 500 markkaan (ennen 1 908 mk), lisäosan täysi määrä 1 200 markkaan ja sisaruskorotus 300 markkaan. Täysimääräisen lisäosan tuloraja säilyy ennallaan eli 4 617 markkana. Lisäosa poistuu, jos kuukausitulot ylittävät 12 613 markkaa. Kaikille alle kouluikäisille tuli vuoden vaihteessa oikeus kunnan järjestämään päivähoitopaikkaan.
    Yleistä asumistukea leikattiin kahdella kahdella tavalla: asumiskulujen omavastuuosuutta nostettiin kahdella prosenttiyksiköllä ja enimmäisasumismenoja alennettiin kolmella markalla neliöltä.