Opiskelija, liity liittoon!

T:Teksti:

AEO on jäsen Akavan Erityisalojen Keskusliitto ry:ssä, joka edustaa hallinnon, kulttuurin ja liike-elämän eri aloilla toimivia asiantuntijoita. Tällä hetkellä Akavan eri järjestöihin kuuluu yhteensä reilut 324 000 jäsentä, joista kuudesosa on opiskelijoita. Suhteellisesti parhaiten opiskelijoita jäsenikseen ovat keränneet Tekniikan Akateemisten liitto, Suomen Ekonomiliitto ja Suomen Lakimiesliitto. Kaikkiin järjestöihin opiskelijat eivät pysty edes liittymään, esimerkiksi Professoriliittoon – yllätys, yllätys – ei kuulu ensimmäistäkään opiskelijajäsentä.
    Varsinainen ongelma tähän asti on ollut eräiden alojen, etupäässä humanististen aineiden, jääminen paitsioon. Syyt fil. yo:iden olemattomiin mahdollisuuksiin järjestäytyä jo opiskeluaikana ovat historialliset. ”Akavaan on perinteisesti järjestäydytty ammatin, ei koulutuksen mukaan. Sen vuoksi alat, jotka eivät suoraan valmista mihinkään tiettyyn ammattiin, ovat tähän mennessä olleet väliinputoajia”, kertoo Akavan opiskelijavaltuuston puheenjohtaja Juha Ropponen.
    AEO paikkaa muiden järjestöjen jättämiä aukkoja. Siksi sellaiset opiskelijat, jotka voivat kuulua muuta kautta Akavaan, eivät voi liittyä AEO:n jäseniksi. Uuden järjestön suurimpia kohderyhmiä ovat humanististen aineiden, kasvatustieteen, kehityspsykologian, liikuntatieteen ja terveydenhuollon opiskelijat.

Mitä siitä hyötyy?

Jäsenhakemuksen voit tilata AEK:n toimistosta. Vähimmäisjäsenmaksu on sata markkaa, joka tulee maksaa kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Tämä maksu ei kuitenkaan sisällä työttömyysturvamaksua. Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttaa työtulosta maksettava jäsenmaksu, joka on yksi prosentti palkasta. Tämä summa maksetaan kerran kuukaudessa.
    Voimassa olevan lain mukaan jäseneltä vaaditaan yhteensä kuuden kuukauden työpanosta viimeisen kahden vuoden aikana, jotta ansiosidonnaiset korvaukset lähtisivät tarpeen tullessa pyörimään. Opiskelijoiden kohdalla tästä joustetaan ja näiksi ”kahdeksi vuodeksi” lasketaan kaikki opiskeluaikana tehdyt työt – edellyttäen luonnollisesti, että on tänä aikana kuulunut liittoon ja liiton kassaan.
    ”Opiskelija hyötyy jäsenyydestä monella tavalla. Ensiksikin hän pääsee kassan jäseneksi jo opiskeluaikana. Lisäksi hän voi käyttää lakimies-, vakuutus- ja rekrytointipalvelujamme. Tällä hinnalla on vaikeaa olla liittymättä”, hehkuttaa Ropponen.

Miska Rantanen
Piirros Anssi Keränen